Parkregels


PARKREGELS

Om het bezoek aan Mondo Verde voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken gelden er parkregels.

EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN (EHBO)

 • Voor EHBO, andere medische aangelegenheden en in geval van vermissing van personen, is de receptie bij de hoofdingang het centrale coördinatiepunt.

 • Op elke horecalocatie zijn daartoe getrainde en bevoegde EHBO-medewerkers en de hiervoor benodigde materialen aanwezig.

PARKEREN

 • Parkeren alleen in combinatie met entreeticket.
 • Het parkeren van auto’s geschiedt geheel op eigen risico in de daarvoor aangegeven vakken, of op aanwijzing van de parkeerwachter(s). Indien bezoekers hun auto buiten de door Mondo Verde aangegeven parkeerplaats parkeren, dan is Mondo Verde gerechtigd de auto voor risico en kosten van de bezoeker te (laten) verwijderen.

 • Mondo Verde is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade aan auto’s ten gevolge van inbraak, aanrijding, of anderszins. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor schade veroorzaakt door storm, brand, hagel, explosie of andere buitengewone gebeurtenissen.

 • Houders van een parkeerabonnement hebben geen voorrang en geen garantie op een (vaste) parkeerplaats: indien geen parkeerplaatsen (meer) beschikbaar zijn, dan zijn er derhalve ook geen parkeerplaatsen beschikbaar voor houders van een parkeerabonnement, zonder dat daardoor enig recht op compensatie en/of andersoortige vergoeding ontstaat.

ATTRACTIES EN SPEELTOESTELLEN

 • Het meenemen van loopfietsen, stepjes, skateboards, hoverboards, segways, ballen, rolschaatsen, drones en op afstand bestuurbare voorwerpen zijn helaas niet toegestaan in Mondo Verde.

 • Het gebruik van gebouwen, attracties en speeltoestellen is geheel voor eigen risico, Mondo Verde is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door het oneigenlijk gebruik hiervan.

 • De attracties in Mondo Verde hebben elk hun eigen voorschriften die bezoekers te allen tijde dienen na te leven. Bovendien dienen bezoekers altijd gehoor te geven aan instructies en aanwijzingen van het personeel van Mondo Verde.

 • De directie is bevoegd een attractie of onderdeel van het park naar eigen inzicht buiten bedrijf te stellen en te houden, zonder dat dit enig recht geeft op restitutie (van een deel van de prijs) van het entreebewijs en/of andersoortige vergoeding.

 • Indien bezoekers moedwillig aanwijzingen en gebruiksvoorschriften negeren, dan kan het bedieningspersoneel hen van het gebruik uitsluiten zonder dat teruggave van entreegelden opeisbaar is. Dit geldt ook wanneer bezoekers proberen voor te dringen.

 • Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor schade die en/of letsel dat door hun wangedrag en/of door het niet volgen van aanwijzingen van personeel ontstaat.

DIEREN EN –VERBLIJVEN

 • Bij de verschillende dierverblijven dienen bezoekers gepaste afstand te houden van broedende en gevaarlijke dieren. Sommige dieren kunnen bijten, dientengevolge mogen bezoekers geen handen door de hekken of in de kooien steken en moet er zorgvuldig omgegaan worden met persoonlijke bezittingen zoals brillen, fototoestellen, enzovoort.

 • Het voederen van dieren is alleen toegestaan met voedsel uit automaten en wel die Mondo Verde bij de betreffende verblijven ter beschikking heeft gesteld.

 • Het is niet toegestaan om (huis-)dieren mee het park in te nemen. Uitzondering op deze regel vormen blindengeleide honden en (huis-)dieren van de directie

TOEGANG, ENTREE, PRIJZEN EN ACTIES

 • Toegang tot de terreinen van het park is slechts toegestaan met een geldig entreebewijs, dan wel middels een uitnodiging voor een in het park georganiseerd evenement en via de daarvoor bestemde toegangspoorten. Het recht op toegang eindigt bij het verlaten van het park.

 • Een bezwaarschrift tegen betaalde entreetarieven wordt enkel in behandeling genomen indien deze is verzonden of kenbaar is gemaakt op de dag van afgifte van het betaalbewijs.
  Het bezwaar kan mondeling bij een receptiemedewerker kenbaar worden gemaakt dan wel schriftelijk aan info@familieparkmondoverde.nl worden toegezonden.

 • Het is eenieder verboden zich buiten openingstijden op te houden op de terreinen van Mondo Verde.

 • Het is verboden om op het parkeerterrein, bij de hoofdentree of in het park zelf entreekaarten voor het park of toegangsbewijzen voor door Mondo Verde georganiseerde evenementen door te verkopen.

 • Mondo Verde stelt alles in het werk om prijsverschillen met bijvoorbeeld de prijzen op de eigen website of in andere publicaties te voorkomen, desalniettemin zijn typ- en zetfouten onder voorbehoud: de aan de receptie getoonde toegangsprijzen zijn de geldende en te hanteren prijzen.

 • Het is niet toegestaan om van meerdere acties of kortingsbonnen gelijktijdig gecumuleerd gebruik te maken: er geldt steeds één actie of kortingsbon tegelijk.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Mondo Verde is slechts aansprakelijk voor schade en/of letsel aan bezoekers of aan hun goederen toegebracht, voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van het personeel van Mondo Verde en/of van personen wie handelingen voor rekening en risico van Mondo Verde komen.

 • Indien bezoekers situaties opmerken die mogelijkerwijs tot schade en/of letsel kunnen leiden, dan verzoeken wij hen een van onze medewerkers hierover te informeren. Mondo Verde is in elk geval niet meer aansprakelijk voor schade en/of letsel indien de melding plaatsvindt na het verlaten van het park.

 • Mondo Verde is niet aansprakelijk voor schade, die wordt geleden door eigen onbehoorlijk gedrag zoals ook in deze algemene voorwaarden staat omschreven.

FOTOREPORTAGES EN FILMOPNAMES

 • Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mondo Verde opnames te maken voor (semi-)commerciële doeleinden.

 • Filmploegen en fotografen die zich als zodanig zonder vooraf afgegeven schriftelijke toestemming bij de ingang melden, kan toegang tot het park worden ontzegd.

 • Te allen tijde kunnen er fotoreportages en/of televisieopnames in het park plaatsvinden. Als bezoekers niet in beeld wensen te komen, mijden zij beter de locaties waar een filmploeg op dat moment bezig is.

FEESTEN & EVENEMENTEN

 • Alle in deze algemene voorwaarden beschreven bepalingen gelden ook in geval van al dan niet door derden georganiseerde feesten en evenementen in locaties en/of op terreinen van Mondo Verde.

 • Er wordt onder de 18 jaar geen alcohol verstrekt, bij twijfel wordt om ID kaart of paspoort gevraagd.
 • Na de ontvangst van een vrijblijvende offerte betreffende feesten en evenementen, blijft de optie op afgesproken zalen en locaties vier weken geldig. Hierna komt de optie onherroepelijk te vervallen.

 • Reserveringen betreffende feesten en evenementen worden definitief met een aanbetaling, de hoogte van de aanbetaling is per feest of evenement door de salesmanager van Mondo Verde vast te stellen.

 • In geval van een aanbetaling die leidt tot de definitieve reservering, krijgt de opdrachtgever een factuur die binnen twee weken betaald dient te worden en die vervolgens na afloop van het feest verrekend zal worden met de totaalfactuur.

 • In geval van een annulering die plaatsvindt nadat een reservering definitief geworden is, zal er door Mondo Verde geen restitutie van aanbetalingen gegeven worden. Uitzonderingen op deze bepaling zijn sterfgevallen in het gezin of van eerstegraads familieleden van de opdrachtgever.

 • Mondo Verde aanvaardt geen aansprakelijkheid aangaande fysieke of emotionele schade in verband met diefstal, beschadiging of verlies van zaken van derden, die zich ten tijde van het ontstaan van de schade in de gereserveerde accommodatie bevonden. Alle door derden naar de accommodatie(s) meegebrachte bezittingen zijn voor risico van de opdrachtgever.

 • In het verlengde van voorgaande bepaling is Mondo Verde niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door derden, aan apparatuur die door de opdrachtgever of door diens ingehuurd (geluid)technisch bedrijf aangesloten wordt. Ook stroomstoringen vallen onder deze bepaling.

 • In geval van beschadiging of vermissing van voorwerpen uit het interieur of exterieur van de gehuurde locatie en het park, behoudt Mondo Verde zich het recht voor om de opdrachtgever van het feest of evenement dan wel diens belanghebbende hiervoor aansprakelijk te stellen.

 • Indien een gast van de opdrachtgever de veroorzaker is van schade of vermissing, dan is de opdrachtgever zelf vrij om die schade op de veroorzaker te verhalen.

 • Een al dan niet gearrangeerd buffet blijft omwille van voedselveiligheid en hygiënegerelateerde regels (HACCP) maximaal twee uur ter consumptie beschikbaar. Overgebleven of niet geconsumeerd voedsel wordt conform het geldende HACCP-protocol niet aan klanten meegegeven.

 • Alle versieringen die ofwel in opdracht van de opdrachtgever door Mondo Verde zelf, ofwel door de opdrachtgever of diens belanghebbende worden aangebracht, dienen brandvertragend te zijn.

 • Feesten en evenementen in locaties van Mondo Verde duren niet langer dan tot 2.00 uur. Voor grote evenementen die langer dan tot 2.00 uur (moeten) duren, zal volgens gemeentelijke bepalingen een vergunning moeten worden aangevraagd. Extra kosten die hiermee gemoeid zijn, worden aan de opdrachtgever doorberekend. Mondo Verde kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet verleende vergunningen.

OVERIGE BEPALINGEN

 • Het verlaten van de paden geschiedt geheel op eigen risico.

 • Beplanting, in welke vorm dan ook, mag niet geplukt, gestekt of uitgetrokken worden.

 • Geen alcohol onder de 18 jaar
 •  Het nuttigen van eigen etenswaar en drank is niet toegestaan in onze restaurants en op onze terrassen. Er zijn aangewezen picknickplekken in het park
 • Afval en gedoofde sigaretten dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd te worden.